ข้อกำหนดและเงื่อนไข "helloshops online"

        "Helloshops Online" ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยและประกอบกิจการภายใต้ชื่อ บริษัท นาโนนีเซีย จำกัด (“บริษัท”) ผู้ผลิตรายการ "1346 Hello Shops" ซึ่งออกอากาศทางช่อง Workpoint TV  โดยเปิดให้บริการ จำหน่าย และจัดส่งสินค้าและหรือบริการเพื่อตอบสนองการเลือกซื้อสินค้าและหรือบริการของลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000   

        "Helloshops Online" ได้จัดทำเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ "Helloshops Online" แก่ลูกค้าทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งลูกค้ายอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นลูกค้าทุกท่านจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่ "Helloshops Online" ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

        "Helloshops Online" มีสิทธิแก้ไขและหรือเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า รวมทั้งกรณีที่ "Helloshops Online" ส่งคำบอกกล่าวใดๆ ให้กับลูกค้าตามอีเมล์แอดเดรสที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ การส่งคำบอกกล่าวนั้นๆ ถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลต่างๆ แล้ว

 

สินค้าและหรือบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล 

        สินค้าและหรือบริการบนเว็บไซต์ "Helloshops Online" พร้อมข้อมูลต่างๆ ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายหรือให้บริการกับลูกค้าส่วนบุคคลเท่านั้น "Helloshops Online" ขอสงวนสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ที่ "Helloshops Online" มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ "Helloshops Online" ไม่ส่งเสริม และห้ามให้มีการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ถอด ประกอบบางส่วน และทั้งหมดของข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้

        กรณีที่ "Helloshops Online" ไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกหรือระงับคำสั่งซื้อ รวมทั้งการให้บริการใดๆ ไม่ให้ถือว่า "Helloshops Online" อนุญาตให้ลูกค้าดำเนินการต่างๆ ได้ หากลูกค้านำสินค้าและหรือบริการรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงนำไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลโอนถ่ายให้บุคคลที่สาม ขาย ให้เช่า แจกจ่ายและหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกอื่นใด ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ "Helloshops Online" ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม

 

ขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ตามข้อกำหนดและขั้นตอนของ "Helloshops Online" ดังนี้

 1. กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการที่ "Helloshops Online" ได้มีการระบุว่ามีจัดจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline โดยดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนการของระบบสั่งซื้อออนไลน์

 2. กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการที่ "Helloshops Online" มิได้มีการระบุว่ามีจัดจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ตามช่องทางดังนี้

  2.1 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 1346 โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ถึงชนิดสินค้า/จำนวนสินค้า/ชื่อ-นามสกุล และ ที่อยู่ที่ใช้ส่งสินค้า

  2.2 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline โดยดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนของระบบสั่งซื้อออนไลน์

 3. ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและหรือบริการได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  3.1 กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการที่ "Helloshops Online" ได้มีการระบุว่ามีจัดจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและหรือบริการได้ด้วยวิธีการชำระแบบโอนเงิน หรือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard (ชำระเต็มจำนวน)

  3.2 กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการที่ "Helloshops Online" มิได้มีการระบุว่ามีจัดจำหน่ายเฉพาะบนเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline ลูกค้าสามารถชำระค่าสินค้าและหรือบริการตามช่องทางการสั่งซื้อได้ดังนี้กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1346

  - ชำระเงินเมื่อได้รับสินค้า โดยพัสดุเก็บเงินปลายทาง (COD) 
  - ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA และ MasterCard (ชำระเต็มจำนวน)
  - กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline
  - ชำระเงินแบบโอนเงิน
  - ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA และ MasterCard (ชำระเต็มจำนวน)

 4. ลูกค้าจะได้รับสินค้าและหรือบริการโดยการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ส่งสินค้าพร้อมใบส่งของตามวัน-เวลาที่ตกลงกันไว้ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1346 สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ได้ที่ 02-833-2546
  • กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline ลูกค้าสามารถระบุข้อมูลการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีในระบบสั่งซื้อออนไลน์ หรือ ติดต่อได้ที่ 02-833-2546

 5. ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกการคำสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการ เว้นแต่คำสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินแล้ว และหรือ "Helloshops Online" ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้

 6. ลูกค้ามีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า เว้นแต่ "Helloshops Online" ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการมีข้อจำกัด ดังนี้

  • สินค้าและหรือบริการต้องไม่เปิดใช้งานหรือถูกใช้บริการ
  • สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) ไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้
  • สินค้าประเภทเสื้อผ้าและชุดชั้นใน (ต้องไม่มีการใช้งานมาแล้ว)

 7. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าไปยังสำนักงานของ "Helloshops Online" โดยตรง หรือ ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานของ "Helloshops Online" ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ใช้สิทธิยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า เว้นแต่ "Helloshops Online" ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้

 8. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าและหรือบริการได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าและหรือบริการ เว้นแต่ "Helloshops Online" ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนสินค้าและหรือบริการมีข้อจำกัดดังนี้

  • สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
  • สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)
  • สินค้าและหรือบริการประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้าและหรือบริการนั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน

 9. เมื่อลูกค้าใช้สิทธิในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการ รวมถึงใช้สิทธิในการเปลี่ยนสินค้าและหรือบริการแล้ว หากสินค้านั้นบุบสลาย สูญหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย เพราะความผิดของลูกค้า "Helloshops Online" ขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าเพื่อจัดส่งพร้อมกับสินค้าไปยังสำนักงานของ "Helloshops Online"

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า 

 1. ลูกค้าอาจได้รับสินค้าและหรือบริการไม่พร้อมกัน เนื่องจากการจัดส่งสินค้าและหรือบริการจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ

 2. บริการจัดส่งสินค้าและหรือบริการทั่วราชอาณาจักรไทย โดยระยะเวลาการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ สำหรับการจัดส่งพื้นที่ต่างจังหวัดและหรือพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และ ลูกค้าที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามการบริการจัดส่งนั้นอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า

 3. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ดังนี้  

  3.1 กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1346 ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1346

  3.2 กรณีสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทาง Social ต่างๆ ซึ่งได้แก่ Facebook: helloshopsonline, Instagram: helloshops_online และ Line: @helloshopsonline ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ที่เว็บไซต์ผ่านเมนู “ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ” หรือ 02-833-2546 หรือ ช่องทาง Social ต่างๆ ข้างต้น

 4. "Helloshops Online" ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ความถูกต้องของสินค้าและหรือบริการ

"Helloshops Online" ตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้าและหรือบริการให้ลูกค้าทราบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลของสินค้าและหรือบริการได้จากเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานบริการลูกค้าได้ที่ 1346 อย่างไรก็ตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์ และการออกแบบ เว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า, โลโก้, เครื่องหมายการให้บริการ, ข้อความ, กราฟิก, รูปภาพปุ่มกด, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง และการคัดสรรค์ และการจัดเรียง และรวมถึงซอฟต์แวร์ที่อยู่บน www.helloshopsonline.com เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องและทรัพย์สินทางปัญญาของ "Helloshops Online" แต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบอื่นๆใน www.helloshopsonline.com ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ "Helloshops Online" และ "Helloshops Online" จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทันที

 

คุณสมบัติ สิทธิและหรือหน้าที่ของลูกค้า 

 1. ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว หากลูกค้าอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรใช้บริการโดยมีผู้ปกครองแนะนำ เนื่องจากสินค้าบางชิ้นเหมาะสมสำหรับเด็ก แต่จำหน่ายให้ผู้ที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ที่มีให้บริการในเว็บไซต์ ทั้งนี้ "Helloshops Online" มีสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ รวมถึงแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

 2. ให้ข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้าตามที่ "Helloshops Online" ร้องขอ

 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของ "Helloshops Online" อย่างเคร่งครัด

 4. ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของ "Helloshops Online" โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

 5. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ "Helloshops Online" และหรือบริษัทในเครือของ "Helloshops Online" อันเนื่องมาจากการกระทำของลูกค้า

 6. ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารผ่าน www.helloshopsonline.com ได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ รีวิว คอมเม้นต์ ใต้รูปหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงการส่งอีเมลเพื่อเสนอแนะความเห็นหรือข้อติชม โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและศีลธรรม ละเว้นข้อความที่ส่อเสียดไปในทางอนาจาร คุกคาม ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการหมิ่นประมาท โฆษณา จดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ (Spam) หรือปลุกปั่นความคิดเห็นด้านการเมือง ทั้งนี้ งดการใช้อีเมลปลอมหรือดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์ผ่านบัญชีลูกค้ารายอื่น โดย "Helloshops Online" มีสิทธิแก้ไขหรือลบข้อความดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. ลูกค้าต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ ลูกค้าจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

 

การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ "Helloshops Online" ลูกค้าต้องยอมรับว่า "Helloshops Online" ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ของ "Helloshops Online" หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ (ของ "Helloshops Online") การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย"Helloshops Online" และหรือบริษัทในเครือ การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง "Helloshops Online" ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด "Helloshops Online" ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมแต่ละบริษัทมีนโยบายการให้บริการ และคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกัน รวมถึงค่าบริการที่เกิดขึ้น โดย "Helloshops Online" ไม่มีส่วนในการคิดค่าบริการดังกล่าว

 

การซื้อสินค้าและการใช้บริการเว็บไซต์

ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อและหรือคำขอใช้บริการด้วยตนเอง และลูกค้ามีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและหรือค่าบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขที่มีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

 

การจำกัดความรับผิด 

"Helloshops Online" ตกลงว่าในกรณีที่สินค้าและหรือบริการของ "Helloshops Online" ที่จัดส่งให้กับลูกค้า และหรือให้บริการแก่ลูกค้า มีความชำรุดบกพร่องและหรือทำให้ลูกค้าเสียหายด้วยประการใดๆ "Helloshops Online" ตกลงชำระค่าเสียหายให้กับลูกค้าเป็นจำนวนไม่เกิน มูลค่าของค่าสินค้าและหรือบริการนั้นๆ

 

ข้อพิพาท 

กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง "Helloshops Online" กับลูกค้า ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว และให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ 

 

เงื่อนไขอื่นๆ 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้

 2. "Helloshops Online" สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ลูกค้ายังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของลูกค้าต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น

 3. "Helloshops Online" มีสิทธิบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อลูกค้า ลูกค้าต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ในทุกกรณีเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการ

 

การติดต่อกับ "Helloshops Online"

หากลูกค้ามีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ "Helloshops Online" ได้จัดทำขึ้นและได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อ "Helloshops Online" ได้ที่ LINE : @helloshopsonline