วิธีการคืนสินค้าและขอเงินคืน

ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า เว้นแต่ Helloshops Online ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้


1. สินค้าต้องไม่ถูกเปิดใช้งาน

2. สินค้าชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อ) ไม่อยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้

3. สินค้าประเภทเสื้อผ้าและชุดชั้นใน (ต้องไม่มีการใช้งานมาแล้ว)


และหากลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนได้ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า เว้นแต่ Helloshops Online ได้มีการกำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่นโดยได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัดดังนี้


1. สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

2. สินค้าหมวดเสื้อผ้า/แฟชั่น ที่จะเปลี่ยนขนาด จะต้องไม่ทำให้เกิดความสกปรก และให้คงป้ายราคาไว้ (ถ้ามี)

3. สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้น ๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน


เมื่อลูกค้าใช้สิทธิในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงใช้สิทธิในการเปลี่ยนสินค้าแล้ว หากสินค้านั้นบุบสลาย สูญหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย เพราะความผิดของลูกค้า Helloshops Online ขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งหมดที่ได้รับใส่ในกล่องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมจัดเตรียมเอกสารยืนยันการคืนสินค้าเพื่อจัดส่งพร้อมกับสินค้าไปยังสำนักงานของ Helloshops Online (บริษัท นาโนนีเซีย จำกัด ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000)