วิธีการจัดส่งสินค้า

Helloshops Online บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย โดยระยะเวลาการจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการนับจากวันสั่งซื้อ โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

สำหรับการจัดส่งพื้นที่ต่างจังหวัดและหรือพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก และ ลูกค้าที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม การบริการจัดส่งสินค้าอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า

ทั้งนี้ ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน เนื่องจากการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.helloshopsonline.com และช่องทางโซเชียลต่าง ๆ ของ Helloshops Online หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2833-2546 ในเวลาทำการ